vrijdag 18 januari 2019

Schaatsen uit het vet? Weerkaart analyse...

De weerkaarten zijn de laatste dagen best spannend te noemen. Een hogedrukblokkade in de hoogte werpt zich volgende week op ten westen van de Britse Eilanden en tegelijk zakt een hoogtelaag (cutoff low) via West-Europa naar de Middellandse Zee. Aan de grond is er bijgevolg sprake van belangrijke drukstijgingen over Scandinavië terwijl een vrij diep lagedrukgebied zich nestelt over het Middellandse Zeebekken. Hieronder volgt een beknopte bespreking van de evolutie volgens het Europese weermodel ECMWF.

Begin volgende week zie we de eerste tekenen van opbouw rug 500 hPa over de Oceaan, terwijl een hoogtelaag van IJsland begint af te zakken richting Britse Eilanden. Verbonden aan deze afzakkende hoogtedepressie is een neerslagzone verbonden die later op dinsdag ons land kan bereiken met kans op (smeltende) sneeuw.


Tegen donderdag is de hoogtedepressie (cutoff low) aangekomen over het westen van de Middellandse Zee en stagneert daar en diept verder uit. De rug over de oceaan recht zich verder op en vormt een blokkade. Door de advectie van warme lucht in de hoogte zien we de druk stijgen over de Noorse Zee.


Vrijdag reikt de rug tot Lapland en de druk over Scandinavië bouwt verder op (High). De depressie over de Middellandse Zee schuift wat op naar het oosten maar blijft diep (ca. 985 hPa). Tussen beide drukgebieden staat een vrij krachtige oostnoordoostelijke stroming met aanvoer van Continentaal Polaire Lucht (cPl). Motor van dit alles alles is duidelijk de uitgestrekte depressie boven de Middellandse Zee. We kunnen spreken van transportkou.


Zaterdag verandert er weinig, al zien we de rug afbrokkelen aan de westflank (bezuiden IJsland). Voor de Benelux heeft dit nog totaal geen invloed en stroomt er nog steeds koude landlucht binnen, aangevoerd door de uitgestrekte depressie over de Middellandse Zee.


In de hoogte kalvert de blokkade verder af, maar op grondniveau zien we nog steeds een hogedrukgordel met as ten noorden van de Lage Landen. De druk daalt wel in de kern. Er wordt nog steeds transportkou aangevoerd al zit een deel van de kou intussen ook gevangen over West-Europa.


De blokkade is begin volgende week van de weerkaarten verdwenen en de luchtdruk daalt verder ten noorden van ons land. Van een diep lagedrukgebied is intussen eveneens geen sprake meer over de Middellandse Zee. De transportkou stagneert maar blijft over onze streken aanwezig. Een duidelijke aanval van zachte zeelucht van over de Oceaan blijft uit.


Op 850 hPa zien we de transportkou ook goed op gang komen. Op donderdag zit de koude lucht in de hoogte nog ver weg. 


Door toedoen van de drukopbouw over Scandinavië zien we deze koude lucht in beweging komen.


Tegen zaterdag bereikt deze koude luchtmassa de Benelux.


Op zondag zitten we stevig ingevangen in de koude lucht uit het noordoosten.


Ondanks de stagnerende advectie van de koude lucht hebben we over onze contreien nog steeds koude bovenluchte (ca. -15gr op 850 hPa). Echt zachte lucht zit nog ver weg over de Atlantische Oceaan.


Wat dit alles betekent voor ons weer concreet? Zaterdag is het deels bewolkt maar waarschijnlijk droog. Het kwik blijft steken bij een graad of 3. Zondag eerst deels bewolkt maar in de loop van de dag wordt het zonnig. Ondanks de zon wordt het niet warmer dan 2 graden. Maandag verandert er weinig en is het veelal zonnig bij een graad of 3. Dinsdag bereikt een neerslagzone ons land, horende bij het bovengenoemde uitzakkend cutoff low, en kan en (smeltende) sneeuw vallen. het is dan veelal bewolkt. Ook woensdag is het veelal grijs maar het wordt dan droog. Het kwik haalt met moeite een graad of 2. Vanaf donderdag bereiken ons af en toe wolkenvelden afkomstig van de depressie over de Middellandse Zee maar het zou grotendeels droog moeten blijven al kan er af en toe luchte sneeuw vallen uit het soms dikke wolkendek. De wind waait dan matig uit het noordoosten en overdag blijft het licht vriezen. Mede door de wind zal het onaangenaam toeven zijn buiten. Ook tijdens het komende weekend blijft het kwik overdag het vriespunt opzoeken.

De nachten worden eveneens koud. De eerstkomende nachten dalen de minima naar een graad of -5 à -6 in Vlaanderen. Naar dinsdag en woensdag toe wordt het 's nachts iets zachter door de bewolking maar ook dan hebben we te maken met algemene nachtvorst. De rest van volgende week kan het 's nachts opnieuw stevig vriezen met minima steeds in de buurt van -6 graden.

We staan dus aan het begin van een winterse episode zonder evenwel extreme toestanden aangaande sneeuw of kou. Het is ook maar de vraag hoelang deze winterse periode zal stand houden. Er zijn signalen dat het na komend weekend opnieuw wat zachter wordt. Een echt significante opwarming lijkt geen enkel geraadpleegd globaal weermodel evenwel te berekenen, zodat de kansen op een verlenging gaaf blijven.

dinsdag 15 januari 2019

Is de Beer straks los, of wordt het toch maar een welpje?


Wordt het nog winter? Geen idee, maar de kaarten laten toch steeds koudere kaarten zien op termijn. Hoofdreden is de sputterende straalstroom (en de achterliggende troposferische polaire vortex) en het feit dat het polaire front geleidelijk steeds meer zuidwaarts zakt. Over het algemeen komen we dus dieper in de koudere lucht terecht, of beter gezegd, de zachte oceaanlucht bereikt ons niet of nauwelijks meer na doortocht van het koufront  dat morgenavond over ons land trekt en deel uitmaakt van het polaire front. Met andere woorden: woensdagnacht maken we de kanteling mee naar een ander weerregime

Bovendien laat het Europees weermodel volgende week significante hogedrukopbouw zien benoorden de Lage Landen in combinatie met een lagedrukzone boven Zuid-Europa en de Middellandse Zee. In de hoogte is tevens sprake van een aanvankelijk geblokkeerde situatie. 

Alles samen toch kansen voor een beduidend kouder weerbeeld met algemene (soms matige) nachtvorst en overdag volgende week maxima die schommelen rond een graad of +3 en later op de week amper positief zouden worden.

Deze tendens moet bevestigd worden de komende dagen maar de kansen op een beduidend kouder weerbeeld zijn vrij groot. Details geven is nog onzinnig, ook als het om sneeuwkansen gaat...


woensdag 9 januari 2019

Daar is hij weer, de polar vortex (en het gezever er rond).

Met bovenstaand artikel (8/1) poogt De Standaard lezers te winnen over een intussen gehypet fenomeen als de Polaire Vortex (Polar Vortex). Meer info over deze PV op een eerdere blog van mij.

Kort samengevat komt het erop neer dat er in de winterperiode over de noordpool een lagedrukgebied ontstaat erg hoog in de atmosfeer (op een paar tientallen kilometer hoogte, ver boven waar het 'gewone' weer en de wolken zich bevinden). Op deze hoogte in de stratosfeer is het dan erg koud, rond zo'n -80 graden. Omheen deze depressie waait er een cyclonale wind, van west naar oost. Vandaar de aanduiding 'vortex' of wervelwind.

Bijna elk jaar hapert deze motor door invloeden vanuit de troposfeer (waar 'het weer' zich afspeelt) en warmt deze depressie plots snel op, tot wel 50 graden op enkele dagen tijd! Men spreekt dan van een Sudden Stratospheric Warming (SSW). Dit kan ervoor zorgen dat deze vortex aan de wandel gaat en het poolgebied verlaat of zelfs in twee delen breekt. Over de noordpool stijgt daardoor de luchtdruk en is er in plaats van een lagedrukgebied, uiteindelijk sprake van een hogedrukgebied. Gevolg is dat de westenwind gaat liggen of zelfs omkeert een een oostenwind wordt.

Net zoals er een invloed is van de gebeurtenissen in de troposfeer richting stratosfeer (en PV), is er ook nog een (onduidelijke) invloed van de stratosfeer richting troposfeer. Met andere woorden, het gedrag van de PV zou een invloed hebben op de circulatie die ons weer bepaalt. Zo zou een stilvallende PV kunnen zorgen dat de gewone straalstroom ook verzwakt en kan gaan slingeren. Dit vergroot op zijn beurt de kans op blokkades in de atmosfeer en de kansen op winterweer. Een 1 op 1 verband is er echter niet.

Bovendien staat niet elke verzwakkende straalstroomsituatie garant voor winterweer bij ons, het hangt er immers sterk van af waar de blokkades ontstaan. Bovendien blijkt dat er bijna elk jaar wel een SSW plaatsvind en uiteraard kennen wij helemaal niet elk jaar een periode met winterse toestanden.

Het mag duidelijk zijn dat het PV fenomeen sterk overroepen wordt en vooral nog de gevolgen voor ons weer.

Dit gezegd zijnde komen de berichten van deze PV niet zomaar in de media. Er is immers sinds de laatste decade van van december een SSW aan de gang die tot op vandaag gehandhaafd blijft. Intussen is de PV in twee gesplitst en is er sprake van een oostelijke wind rondom de noordpool op zeer grote hoogte. Dit is dus al enkele weken aan de hand en men zou kunnen verwachten dat langzamerhand er een invloed zal te zien zijn naar beneden toe, richting troposfeer. Onderstaande kaarten geven de actuele toestand van de PV  waaruit duidelijk blijkt dat de PV is twee gebroken is met een kern boven Centraal-Europa en de andere kern boven Canada.

 Omheen de PV stroomt de lucht vandaag in wijzerzin, normaal is dat in de winter tegenwijzerzin 

 De PV is in 2 stukken gebroken met een kern boven Centraal-Europa en de andere kern boven Canada. Boven de pool is er sprake van een hogedrukgebied. De gele kleur geeft een warm gebied aan boven Siberië op grote hoogte, de koude zone (met temperaturen onder -50 graden) is verschoven weg van de noordpool).

In de 3de decade van december is de wind omheen de PV snel beginnen afnemen en rond de jaarwisseling is deze van richting omgekeerd. De rode kleur in de grafiek geeft de verwachting aan voor de komende dagen waarbij niet meteen een sterk herstel te zien is van de PV.


En wat laten de modellen zien op middellange termijn? Wel, zowel het Amerikaanse als het Europese globale weermodel laten een voorzichtige afkoeling zien naar de laatste decade van de maand. Of op zijn minst is er in beide modellen geen sprake van een doorzettende westelijke stroming (hieronder is het ensemble weergegeven van het Europese ECMWF model). Maar het is erg voorbarig daaraan een aanzet tot winters weer te koppelen en het is al helemaal niet gegrond deze evolutie te linken met gesplitste PV!


maandag 24 december 2018

Gladde kerstnacht

Het wordt geen witte Kerst...zoveel mag duidelijk zijn. Maar het kan op veel plaatsen wel wit zijn morgen door aanvriezende mist. Een hogedrukcel verplaatst zich de komende 24 uur immers van Engeland richting de Benelux waardoor de wind vrijwel wegvalt komende nacht. Bovendien duikt het kwik op veel plaatsen onder het vriespunt, vooral over het centrum en de oostelijke provincies. Dit houdt in dat er vooral na middernacht in die gebieden mist zal ontstaan die lokaal dicht is en bovendien aanvriest met gladde wegen als gevolg. De Kuststreek, West- en deels Oost-Vlaanderen blijven meestal gespaard. Uitkijken dus voor wie komende Kerstnacht de baan op moet!

woensdag 19 december 2018

Valt de stratosferische polaire vortex stil?

Het lijkt er sterk op dat de stratosferische polaire vortex (SPV) tegen de jaarwisseling stilvalt. Onder andere het Europese weermodel ECMWF tonen een zogenaamde Sudden Stratospheric Warming (SSW) over de noordpool rond die periode en de daaraan gekoppelde terugval van de zonale wind in de stratosfeer.

De SPV is een straalstroom hoog in de stratosfeer en ontstaat in de herfst wanneer de noordpool geen zonlicht meer ontvangt en snel afkoelt. Hierdoor ontstaat er een bel met zeer koude lucht. Door het toenemende contrast met de warmere lucht buiten de poolstreek ontstaat er een toenemende thermische wind welke we dan de straalstroom noemen. In de winter bereikt deze een maximale sterkte en wanneer in de lente het zonlicht de poolstreek opnieuw bereikt, gaat de SPV opnieuw aan de ketting en verdwijnt uiteindelijk.

We mogen deze SPV niet verwarren met de polaire vortex in de troposfeer waaraan de ons gekende straalstroom gekoppeld is. Beiden hebben weinig met elkaar te maken. De eerste bevindt zich tientallen kilometer boven de grond terwijl de PV zich bevindt op een hoogte van ca. 7 à 8 km.

Wel is het zo dat beide elkaar kunnen beïnvloeden. Wanneer de gewone straalstroom sterk gaat zwalpen kunnen er uiteindelijk impulsen ontstaan richting stratosfeer en deze kunnen de doorgaans vrij circulaire SPV verstoren. Er ontstaan daarbij thermische verstoringen waardoor de koude luchtbel wordt aangetast en regionaal sterk kan opwarmen. Hierdoor wordt uiteindelijk de eraan gekoppelde stratosferische straalstroom aangetast en eventueel sterk verzwakt. De temperatuur binnen de SPV, die rond -70 graden ligt, kan in enkele dagen tijd plots met wel 50 graden stijgen. We noemen dat een Sudden Stratospheric Warming (SSW). Dergelijk fenomeen is niet uitzonderlijk en komt elke paar jaar wel eens voor.

Er zijn aanwijzingen dat het stilvallen van de SPV (waarbij soms ook een splitsing optreedt van deze vortex en er uiteindelijk een vortex koppel ontstaat) een invloed heeft op de troposferische straalstroom met als gevolg toenemende kansen op een meridionaal regime. Dit vergroot dan weer de kansen op uitbraken van polaire lucht richting zuiden en kansen op winterweer over de gematigde breedten waarin ook wij ons bevinden.

U begrijpt dat de er veel onzekerheden bestaan aangaande de koppeling tussen de toestand van de SPV en de kansen op winterweer bij ons. Veel is nog onduidelijk en van een 1 op 1 relatie is allerminst sprake. Bovendien wordt de invloed van het gedrag van de SPV vaak overroepen, ook in de media. Bovendien wordt de PV en de SPV vaak door elkaar gehaald.


woensdag 14 november 2018

Binnen een week zitten we in een totaal andere wereld!

De weerkaarten laten een totale blokkade van de atmosfeer zien over Europa de komende 10 dagen. De hogedrukkern in de hoogte, gekoppeld aan een omega-blokkade, zal de komende dagen verhuizen van Centraal-Europa naar Denemarken en volgende week naar Noorwegen. 

Op de grondkaarten ontwikkelt zich daarbij vanaf komend weekend en begin volgende week een krachtig en solide hogedrukgebied over Scandinavië met een kerndruk van maar liefst 1050 hPa. 

In concreto houdt deze evolutie in dat de wind van zuidzuidoost tijdens het weekend krimpt naar oost en volgende week zelfs noordoost. De zeer zachte luchtmassa waar we ons de komende twee dagen in bevinden (morgen vrijdag wordt het op veel plaatsen maar liefst 15 graden bij volle zon!) , wordt dus vanaf vrijdag en zeker daarna afgesloten en er wordt plaats gemaakt voor koelere landlucht. 

Het wordt pas helemaal koud wanneer de wind noordoostelijk wordt en er een portie koude landlucht uit Siberië de weg lijkt te gaan vinden richting West-Europa. In de hoogte wordt daarbij een portie koude lucht aangevoerd onder de vorm van een retrograde koudeput. Dit houdt in dat zeker vanaf dinsdag de bewolking zal toenemen en ook de neerslagkansen stijgen vanuit het oosten. Is spreek bewust van 'neerslag' want zeker over het reliëf kan die onder vaste vorm, lees: sneeuw, vallen.

De temperatuur dendert de komende week verder de dieperik in, met maxima meestal rond een graad of 5 en 's nachts op veel plaatsen lichte vorst (-2 à -3 graden). Wanneer daar de bewolking en eventueel wat winterse neerslag bijkomt, zal u begrijpen dat u best geniet van deze twee dagen mooi en zacht najaarsweer. Binnen een week zitten we in een totaal andere wereld!

------
(c) Karim Hamid  -  Weervoorspeller bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

maandag 12 november 2018

Russische Beer komt snuffelen

De weerkaarten zijn best boeiend voor de komende week. Maandag slentert een golvende storing over ons land maar dit zal waarschijnlijk de laatste regen zijn voor de komende twee weken! In de loop van dinsdag ontwikkelt zich boven Frankrijk een hogedrukgebied dat de dagen daarna naar Oost-Europa trekt. Bij ons klaart het vooral vanaf woensdag volledig uit en hebben we zeer zonnige dagen waarbij een zuidelijke bries voor zeer zachte maxima zal zorgen, tot zo'n 13 graden (donderdag lokaal 15 graden). De wind houdt zich daarbij rustig zodat het (opnieuw) aangenaam vertoeven zal zijn buiten in de zon.

Naar volgend weekend toe komt er een kentering op de weerkaarten. In de hoogte ontwikkelt zich over West-Europa een indrukwekkende blokkade (in het vakjargon aangeduid als Omega-blocking) (zie kaart hieronder), met voor deze tijd van het jaar al even indrukwekkend en uitgestrekt hogedrukgebied met een kerndruk nabij de 1050 hPa!! Dit zijn weerkaarten die in putje winter voor een koudegolf zouden zorgen. Maar ook nu zien we de wind draaien naar oost tot noordoost en spoelt er koudere landlucht vanuit het oosten ons land binnen. Overdag wordt het dan niet veel warmer meer dan zo'n 5 à 6 graden en 's nachts gaat het zowat overal licht vriezen onder een reeks kraakheldere luchten. Ook overdag is het vaak zeer zonnig en dat verzacht wat het koudegevoel. Want los van de koudere luchtmassa, gaat ook de wind een tandje bijsteken vanaf komend weekend, en dat zal het koudegevoel beslist doen toenemen...

In Oost-Europa wordt het voor de eerste keer winters met overdag maxima rond het vriespunt en 's nachts soms matige vorst....


------
(c) Karim Hamid  -  Weervoorspeller bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België


vrijdag 9 november 2018

Eerst paar dagen herfst, daarna mooi najaarsweer....alweer

Vandaag vrijdag is het nog droog maar daarna gaat het weer in herfstmodus met veel wind, regen en zwaarbewolkt weer.

Vanaf dinsdag bouwt een hogedrukblokkade zich echter (opnieuw) op over het Europese continent en dat zorgt voor een zuidelijke stroming met aanvoer van (erg) zachte lucht. Niet dat het in het weekend koud wordt want ook dan is het erg zacht met maxima van 13 tot 15 graden.

Ook na maandag klimmen de maxima soms naar 15 graden en lokaal iets meer misschien, maar door de vele zonneschijn en de wind die wat aan de ketting gaat zal het aangenaam vertoeven zijn buiten. En zo krijgt de legendarische zomer er een zoveelste mooie bijna nazomertje bij voor enkele dagen. Vanaf volgend weekend heeft het er echter alle schijn naar dat de winter toch weer dichterbij komt. een hogedrukgebied boven Scandinavië zorgt immers voor een typische winter-setting waarbij koude landlucht uit Siberië onze kant wordt uitgestuurd. Zowel het Europese als het Amerikaanse weermodel geven deze trend. Of die echt koudere lucht tot bij ons raakt, en hoe lang, is koffiedik kijken maar het zou zomaar weer eens kunnen dat we naar het eind van de maand toe weer kennis maken met een kouder weertype, inclusief nachtvorst...

En bovenal..het lijkt vanaf volgende week woensdag opnieuw minstens een dag of tien zo goed als droog te blijven...

(c)Karim Hamid - 2018

woensdag 7 november 2018

Het blijft zacht en vaak droog

In de verste verte is er van winterweer geen sprake op de weerkaarten. Wel integendeel. Het blijft de komende 10 dagen alvast veelal te zacht voor de tijd van het jaar.

De komende dagen blijven de maxima een graad of 2 à 3 boven de normale waarden voor deze tijd van het jaar. Vooral zaterdag en zondag krijgen we even puur herfstweer met regelmatig regen of buien en vrij veel wind.

Begin volgende week zou het opnieuw erg zacht kunnen worden met maxima rond 15 graden of meer. Dat is zo'n 7 graden boven de normale temperatuur. Ook de dagen daarna blijven de maxima schommelen rond 12 à 13 graden, de wind neemt af en de zon krijgt veel ruimte.Van nachtvorst is overigens de komende periode eveneens geen sprake in Vlaanderen. Kortom, het wordt opnieuw aangenaam najaarsweer, met dank aan alweer de opbouw een een anticycloon (en een blokkade in de hogere atmosfeer) boven het Europese continent.

Het lijkt wel of er geen einde komt aan de zachte, relatief droge en vaak vrij zonnige periode. dan te bedenken dat binnen goed anderhalve maand de dagen alweer beginnen te lengen...

zaterdag 3 november 2018

Begin volgende week aangenaam najaarsweer

De trend die we de voorbije dagen in de weermodellen zagen, wordt bevestigd. De eerst komende dagen is er al flink wat zon, al is die vaak versluierd, maar het kwik wil nog niet mee.

Daar komt vanaf maandag verandering in. Dan klimmen de maxima richting 15 à 16 graden bij een zwakke zuidelijke bries. De zon krijgt daarbij veel ruimte.

Dinsdag wordt het zo mogelijk nog warmer met maxima tot 19 graden op veel plaatsen. Een verdwaalde 20 graden is niet uitgesloten. Er zijn wat wolkenvelden maar dikwijls zullen we ook dan de zon te zien krijgen. In vergelijking met maandag is de wind op dinsdag wel wat meer voelbaar. Ook woensdag verloopt een groot deel van de dag nog vrij zonnig en kan het kwik lokaal 16 graden bereiken. De wind maakt het wel wat minder aangenaam.

Tijdens het tweede deel van de week is het vet van de soep en zijn er meer wolken aanwezig. Meestal blijft het wel gewoon nog droog maar het kwik haalt dan nog met moeite zo'n 12 à 13 graden, wat overigens normaal is voor begin november.

woensdag 31 oktober 2018

van zomer naar winter....naar lente in enkele weken tijd...

Nog niet zo erg lang geleden konden we nog genieten van bijna 25 graden, waarna we de voorbije dagen de kille adem van de Koning Winter voelden. En zie, het was allemaal maar om te lachten want begin volgende week wanen we ons opnieuw in de lente bij wijze van spreken, met maxima vlot boven 15 graden, eerder richting 18 graden en flink wat zon. 

Zeker maandag en dinsdag lijken prima dagen te gaan worden... Uiteraard zullen sommige media opnieuw opperen dat Ex-orkaan Oscar daar voor iets tussen zit...ze doen maar..

maandag 29 oktober 2018

Woelig weer op dinsdag


Dit beest (bovenstaande satellietfoto) komt morgen naar ons land. De wolkenkrul op dit beeld herbergt een diepe depressie bezuiden de Alpen en zorgt daar voor erg veel regen over die gebieden en lokaal voor bakken sneeuw in de Alpen. De kerndruk is diep voor die gebieden: zo'n 980 hPa. De komende 24 uur trekt de depressie de Alpen over en trekt dan richting de Benelux. Morgen gaat ook bij ons de luchtdruk de dieperik tot ongeveer 980 hPa. Het gaat regenen vanaf de late nacht. De regenzone trekt noordwestwaarts en bereikt het westen in de ochtend. Daarna gaat de regenzone verder draaien omheen de diepe depressiekern waardoor het actief regengebied als het ware lang over delen van ons land zal blijven slepen. In die zin dat er lokaal morgen tot 50 mm regen kan vallen.

In de gebieden bezuiden Samber en Maas koelt het morgenvoormiddag flink af, in zoverre dat de regen overgaat in sneeuw. Of die sneeuw ook op de weg blijft liggen is onzeker maar de kans is aanwezig. Daar kan de wereld morgen even wit worden. Na de middag warmt de lucht daar op en verdwijnt de eventuele sneeuw dus opnieuw.

Vooral in de namiddag en avond, wanneer de depressie aankomt boven de Noordzee, komen we terecht in een krachtig windveld waarbij de wind, nadat het bij de depressiekern eerst weinig waait, plots zal opsteken vanaf het westen met een kracht 5 tot tijdelijk 6. Rukwinden lokaal tot 80 à 85 km/h zijn mogelijk.

zaterdag 27 oktober 2018

Erg veel neerslag in de Alpen en lokaal meer dan een meter sneeuw

De komende 72 uur wordt er vooral aan de zuidflank van de Alpen erg veel neerslag berekend. Oorzaak is een erg diep uitzakkende bel van koude lucht in de hoogte tot over het Iberisch schiereiland. In gans het westelijke Middellandse Zeebekken zal men de komende dagen niet bepaald vrolijk worden.

Aan de voorzijde van deze hoogtetrog (onderste kaart) worden neerslagzones gevoed boven het nog relatief warme zeewater en deze storingen worden tegen de zuidflanken van de Alpen nog eens extra opgepept. Ook over Italië en zuiden van Frankrijk (zeker de streek van Nice etc) krijgen vele emmers water te verduren. In de Alpen kan tot 400 mm regen vallen de komende dagen. In de hogere gebieden kan er ruim een meter sneeuw vallen.

Een deel van deze actieve neerslagzone zal ons dinsdag bereiken. De vrij diepe depressie boven de Golf van Genua zal maandag noordwestwaarts beginnen trekken en via de Alpen ons land bereiken op dinsdag, wat op zich een vrij ongewoon stramien is. Deze depressie zal de luchtdruk over ons land laten zakken tot een zeer lage 979 hPa en bovendien voor veel regen zorgen (lokaal tot 30 mm). Bovendien zal de wind bij momenten fel te keer gaan met rukwinden rond 85 km/h. Dinsdag is met andere woorden een dag om binnen te blijven....


dinsdag 23 oktober 2018

kil, herfstachtig weekend op til

De gouden oktoberdagen zijn voorbij, zoveel is duidelijk. De hoofdkleur de komende dagen is grijs, in al zijn variaties. Het kwik schommelt desondanks nog rond een aanvaardbare 13 tot 15 graden en de nachten zijn allesbehalve koud.

Dit verandert echter op vrijdag wanneer later die dag een koufront van noord naar zuid over het land dendert met daarachter een portie rechtstreeks polaire lucht. Vooral op zaterdag komt de koude lucht pas goed binnen, ook in de hoogte waar het op zo'n 5.5 km zo'n 35° gaat vriezen. In concreto betekent dit dat het vrijdagavond even gaat regenen en er de de daaropvolgende nacht felle buien zullen vallen, vooral over het westen waar onweer mogelijk is vlakbij zee. Ook zaterdag is dat nog het geval. Later op zaterdag kan er op de hoogste toppen van de Hoge Venen wat smeltende sneeuw vallen, wat op zich eind oktober niks abnormaals is. Ook de Alpen krijgen voor het eerst deze herfst een significante lading sneeuw te verwerken waarbij vooral aan de noordflank soms meer dan een meter verse sneeuw kan vallen.

In Vlaanderen niks van dit alles, maar wel gevoelig koudere lucht dan we gewoon zijn, met op zaterdag nog maxima van 10 graden, maar zondag halen we zelfs die 10 graden niet meer en moeten we blij zijn met zo'n 8 graden in het centrum. Tel daarbij een matige noordoostenwind en u weet dat het buiten vrij kil zal aanvoelen. Ook de nachten koelen flink af met minima vanaf het weekend van hoogstens een graad of 2 en lokaal soms iets minder nog. Dat houdt in dat het in de Ardennen op veel plaatsen licht zal vriezen en ook in de Kempen kan dit lokaal het geval zijn.

Ook begin volgende week blijft het kwik ondermaats maar het is dan meestal droog met af en toe wat zon.

In het tweede deel van volgende week klimt het kwik opnieuw uit het dal...

maandag 22 oktober 2018

Zeer zware orkaan Willa op weg naar Mexico

Orkaan Willa is actueel een zeer zware orkaan met gemiddelde windsnelheden rond het oog van om en bij de 250 km/h (!). De luchtdruk in het oog wordt geschat op zo'n 925 hPa, wat extreem laag is. 

Dit maakt van Willa een cat5 orkaan, de hoogst mogelijke categorie. De orkaan zou ergens morgenavond aan land gaan als een cat4 orkaan en voor levensbedreigend weer zorgen langsheen de westkusten van mexico.

 Niet alleen de golven en de wind zijn een bedreiging, maar vooral ook de neerslag. Het National Hurricane Center gaat uit van lokaal tot 450 mm (!) regen op korte tijd, wat in het bergachtig gebied aldaar voor grondverschuivingen kan zorgen naast het gevaar overigens voor overstromingen.